VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB společnosti Macronet cz a. s.
Důvěrnost informací
 
Poskytovatel i uživatel poskytovaných služeb jsou zavázáni považovat veškeré informace související s poskytováním služby za důvěrné. Smluvní strany považují za obchodní tajemství veškeré individuální smluvní podmínky sjednané mezi účastníkem a poskytovatelem a veškeré informace týkající se plnění smlouvy, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které se v souvislosti s jejím plněním dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany s výjimkou oprávněného zájmu poskytovatele, popř. zákonných důvodů. Účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí ještě 3 roky po skončení platnosti smlouvy.
 
Ochrana a zpracování osobních údajů
 
1.    Poskytovatel v okamžiku sjednání smlouvy získává souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele: jméno a příjmení, datum narození, nebo rodné číslo, adresa bydliště vč. PSČ, doručovací adresa vč. PSČ, adresa pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo, IČ, DIČ a informace o datových spojeních uživatele. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
2.    Poskytovatel se stává Správcem výše uvedených osobních údajů.
3.    Správcem osobních údajů je společnost Macronet cz a.s., adresa: Mariánská 539/23, 470 01 Česká Lípa, IČ: 29206103, DIČ: CZ29206103, tel.: +420606880066, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.macronet.cz
4.    Adresní a identifikační údaje: Jméno a příjemní, datum narození, nebo rodné číslo, adresa bydliště vč. PSČ, doručovací adresa vč. PSČ , Identifikační údaje vydané státem: IČ, DIČ jsou zpracovávány na základě tohoto smluvního vztahu a na základě zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005Sb. za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy, zejména pak kvůli zákonem daných povinností pro tento typ smluvního vztahu, za účelem realizace vzájemné komunikace, za účelem vedení účetnictví, fakturace, mezi Poskytovatelem a Uživatelem nezbytné pro plnění této smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat. Tyto osobní adresní a identifikační údaje budou u správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991
5.    Organizační údaje: Adresa pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem nezbytné pro plnění této smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat. Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty, Telefonní číslo budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 3roky po ukončení smluvního vztahu.
6.    informace o datových spojeních uživatele jsou zpracovávány na základě zákona číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v §97, odst. 3. [2] a vyhlášky číslo 357/2012 Sb., o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů. Zpracovávání těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. Tyto osobní údaje informace o datových spojeních uživatele jsou u Správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku. Osobní údaje: informace o datových spojení budou předány dalším příjemcům a to soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu v rámci vedení vyšetřování závažné trestní činnosti nebo Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance, a to vždy na základě řádné žádosti a jejího odůvodnění.
7.    Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa doručovací, telefonní číslo, e-mailová adresa, název firmy, IČO a DIČ pro účely zasílání nových nabídek a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách, soutěžích a jiných akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, zlepšování nabízených služeb, adresných nabídek a zpráv. Tyto osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a na další 3roky po ukončení smluvního vztahu. Souhlas je, či není udělen uživatelem dobrovolně při podpisu smlouvy, nebo při realizaci připojení. Tento samostatný souhlas není podmínkou k uzavření smlouvy. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Uživatel výslovně nepožádá, s výjimkou oprávněného zájmu poskytovatele, popř. zákonných důvodů. Uživatel je srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely může kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dopisem na adresu : Mariánská 539/23, 470 01 Česká Lípa, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu osobně přímo v klientském centru společnosti Macronet cz a.s.na téže adrese.
8.    Žádné osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům, pokud o to Uživatel výslovně nepožádá – s výjimkou oprávněného zájmu poskytovatele, osob v souvislosti s vymáháním pohledávek a osob spolupracujících s poskytovatelem na základě smluvního vztahu v rozsahu potřebném pro plnění smlouvy. To vše po dobu trvání smlouvy a dále případně po dobu vymáhání pohledávek za uživatelem, popř. zákonných důvodů.
9.    Kontaktní osobou pro oblast zpracování osobních údajů Poskytovatele je pan Jiří Jindáček, tel.: +420606880066, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10.    Uživatel má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požádat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost údajů. Veškeré žádosti lze vyřídit u osoby uvedené v čl. 9.
11.    Uživatel má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 
1.    Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování těchto služeb společností Macronet cz a.s. Tyto Všeobecné podmínky tvoři nedílnou součást každé smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřenou společností Macronet cz a.s. jako poskytovatelem těchto služeb a jakoukoliv jinou osobou jako uživatelem těchto služeb.
1.2. Macronet cz a.s. poskytuje služby elektronických komunikací na základě Osvědčení č. 2894, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a na základě povolení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
2.    
Výklad základních pojmů

V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova a výrazy význam u nich dále uvedený:
2.1. „Ceník služeb" se rozumí seznam cen telekomunikačních služeb poskytovaných poskytovatelem.
2.2. „Cenou" se rozumí cena za poskytované telekomunikační služby.
2.3. „Pověřený pracovník" se rozumí odpovědný zástupce a určený pracovník uživatele, jenž zajišťuje a zprostředkovává při jednáních kontakt uživatele s poskytovatelem, je oprávněn jednat ve věcech zřizování, provozu, kvality a rozsahu poskytování služby, podepisuje předávací a jiné protokoly, smlouvy.
2.4. „Oprávněným zástupcem" se rozumí osoba oprávněná se za smluvní stranu zavazovat.
2.5. „Poskytovatelem" se rozumí společnost Macronet cz a.s., se sídlem Mariánská 539, 470 01 Česká Lípa, IČO: 29206103, DIČ: CZ29206103, která na základě Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a v rámci povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem poskytuje nebo zajišťuje poskytování telekomunikačních služeb třetím osobám - uživatelům.
2.6. „Reklamací" se rozumí uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby a na vyúčtování ceny  u Poskytovatele.
2.7. „Službou" se rozumí telekomunikační služba poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy.
2.8. „Smlouvou" se rozumí smlouva o poskytování telekomunikačních služeb.
2.9. „Smluvní stranou" se rozumí podle okolností bud Poskytovatel nebo Uživatel.
2.10. „Uživatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.
2.11. „Uživatelským rozhraním" se rozumí webový účet, který byl vytvořen Poskytovatelem Uživateli při aktivaci jeho Služby. Tento účet je pro uživatele přístupný na stránkách Poskytovatele http://www.macronet.cz po zadání přihlašovacích údajů, které jsou uvedeny ve smlouvě.
2.12. „Všeobecnými podmínkami" se rozumí tento dokument stanovící všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společností Macronet cz a. s.
2.13. „Zúčtovacím obdobím" se rozumí základní období, za které se provádí vyúčtování ceny za poskytnuté Služby.
3.    
Druhy poskytovaných telekomunikačních služeb

3.1. Poskytovatel může Uživateli poskytovat následující telekomunikační služby:
3.1.1. Připojení k síti Internet bezdrátovým způsobem.
3.1.2. Připojení k síti Internet pevným způsobem (leased line).
3.1.3. Služba VPN (virtual private networking).
3.1.4. Tvorba a vystavení webových stránek na síti Internet.
3.1.5. Umístění zákaznického serveru připojeného do sítě.
3.1.6. Internet ve vlastní lokalitě, pronájem webového prostoru, pronájem části serveru (hosting), připojení serveru klienta (housing), pronájem serveru.
3.1.7. Přenos hlasu prostřednictvím protokolu IP včetně.
3.1.8. Přenosu hlasu prostřednictvím tohoto protokolu pro uzavřené skupiny Uživatelů.
3.1.9. Pronájem datových a telekomunikačních okruhů.
3.1.10. Přenos dat.
3.1.11. Doplňkové služby (konzultace, instalace zařízení atd.) a veškeré ostatní telekomunikační služby připuštěné generálním povolením pro poskytování telekomunikačních služeb vydaným Českým telekomunikačním úřadem.
3.2. Další služby mohou být uvedeny na internetových stránkách http://www.macronet.cz.
4.    
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

4.1. Telekomunikační služby jsou poskytovány na základě Smlouvy, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli služby, vykonat práce, dodat věci či poskytnout práva, a to za účelem zřízení určité Služby pro Uživatele a tomu odpovídající závazek Uživatele zaplatit Poskytovateli cenu za takto poskytnutou Službu ve výši platné v době poskytnutí této Služby.                                        
5.    
Zřízení přístupu k síti internet

5.1. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost při stavebních a instalačních činnostech pro montáž, úpravu nebo demontáž technického zařízení Poskytovatele souvisejícího s poskytovanou Službou. Součinnost spočívá v zajištění písemného souhlasu majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém se nachází koncový bod sítě, s provedením projektových, stavebních a montážních prací a v poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů pro zpracování projektové dokumentace a pro získání příslušných povolení.
5.2. Poskytovatel zajistí zřízení pevného přístupu k síti Internet na základě údajů uvedených v Předávacím protokolu.
5.3. Datum zřízení přístupu k síti Internet či datum změny tohoto přístupu uvedené v Předávacím protokolu je považováno za datum instalace a zprovoznění připojení k síti Internet a za datum zahájení nebo změny poskytování sjednané Služby.
5.4. Zřízení Služby je potvrzeno podpisem Uživatele na Předávacím protokolu i s uvedením přesného data zřízení Služby.
5.5. Pokud Uživatel neumožní Poskytovateli přístup pro účely zřízení Služby v čase, který byl mezi Uživatelem a Poskytovatelem sjednán, je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli účelně vynaložené náklady spojené s marnými přípravami na zřízení Služby.
5.6. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu se Uživatel dané účastnické přípojky stane řádným Uživatelem služeb pevného přístupu k síti Internet. Náleží mu uživatelská práva v rozsahu stanoveném ve Smlouvě a ve Všeobecných podmínkách.
5.7. Od podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami bude Poskytovatel Uživateli účtovat cenu za užívání Služeb ve výši sjednané ve Smlouvě nebo ve výši podle Ceníku v souladu se Všeobecnými podmínkami.
5.8. Přístup k síti Internet Poskytovatel umožní Uživateli až poté, co bude oběma Smluvními stranami podepsán Předávací protokol.
5.9. Je-li přístup k síti Internet vázán na splnění určité podmínky, Poskytovatel tento přístup umožní až poté, co byla tato podmínka splněna.
6.    
Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1. Za sjednanou cenu poskytovat Službu v souladu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami každému, kdo o ni požádá a projeví souhlas se Všeobecnými podmínkami, nebude-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele.
6.2. Na základě žádosti Uživatele provést změnu Služby, pokud tato změna bude možná a bude v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
6.3. Udržovat síť Macronet cz ve stavu odpovídajícím příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
6.4. Provádět opravy běžných závad takovým způsobem, aby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem byly tyto závady odstraněny vždy co nejdříve.
6.5. Oznámit Uživateli vhodným způsobem (elektronickou poštou, v uživatelském rozhraní, na http://www.macronet.cz) v dostatečném předstihu, že dojde k omezení, přerušení, změně nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, pokud taková omezení, přerušení, změny či nepravidelnosti bylo možno předvídat.
6.6. Poskytovatel je oprávněn změnit IP adresy přidělené Uživateli, pokud to vyžaduje routing sítě.
6.7. Z provozních důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení služby sjednané ve Smlouvě, pokud je to nutné k řádnému plnění smluvních závazků a pokud na to Uživatele předem upozorní.
6.8. Poskytovatel se zavazuje předat Uživateli nebo jeho oprávněnému zástupci jedinečná přístupová jména a hesla pro přihlášení Uživatele do Uživatelského rozhraní v souladu s podmínkami Smlouvy.
6.9. Poskytovatel je po dobu trvání smluvního vztahu oprávněn zasílat Uživateli informace o svých nových službách a produktech, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodnou jinak.
6.10. Činnosti spojené s instalací, provozem a s demontáží koncového zařízení provádí výhradně Poskytovatel.
6.11. Poskytovatel neodpovídá za bezpečnost Uživatelova informačního systému a jeho zařízení (HW) a softwaru (SW) pro přístup k Internetu nebo jiným datovým službám. Rovněž není zodpovědný za jakékoli datové služby provozované jinými subjekty včetně informací, které jsou prostřednictvím internetu či datových služeb třetími osobami zveřejňovány. Poskytovatel zejména nenese odpovědnost za činnost třetích osob ve vztahu k Uživatelem využívanému HW a SW, kterým by mohlo dojít nebo dojde například k narušení systému, Uživatelových dat apod.
6.12. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Uživatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služeb dozví.                                       6.13. Poskytovatel provádí servisní práce spojené s provozem internetové sítě a to zejména
údržbu a servis internetové sítě, servis a montáž internetových přípojek HW, SW a datové sítě u stávajících klientů z důvodů zajištěni funkčnosti připojeni uživatele.                    6.14. Poskytovatel u uživatele, který využívá VOIP vede jmenný seznam s daným telefonním číslem pro interní potřeby, avšak tyto údaje neposkytuje žádným třetím stranám ani společnostem vydávající seznam (např. zlaté stránky atd.) Uživatel má právo písemnou formou požádat poskytovatele o změnu údaje v tomto seznamu nebo jeho úplného smazaní.
7.    
Práva a Povinnosti Uživatele

7.1. Uživatel je oprávněn přistupovat k síti internet prostřednictvím vlastního programového vybavení, za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto Všeobecných podmínkách.
7.2. Uživatel je oprávněn předkládat Poskytovateli návrhy, připomínky, žádosti a reklamace.
7.3. Uživatel je oprávněn písemně požádat o dočasné odpojení přípojky s možností jejího pozdějšího opětovného připojení. Poskytovatel této žádosti vyhoví, nebrání-li tomu technické překážky. Dočasné odpojení se nezapočítává do doby trvání smlouvy. V době pozastavení Služby není možné, aby Uživatel vypověděl smlouvu. V době výpovědi není možné o toto pozastavení Služby požádat.
7.4. Uživatel se zavazuje, že zapůjčená zařízení nebude bez předchozího písemného (i emailového) souhlasu poskytovatele kamkoli přemisťovat, a to ani v rámci budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou uživatelem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí uživatel poskytovateli v plném rozsahu.
7.5. Veškerá zapůjčená zařízení, jež jsou Uživateli poskytnuta, zůstávají ve vlastnictví poskytovatele. Uživatel se zavazuje zabezpečit tato zařízení poskytovatele proti odcizení, zničení a poškození. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou na zapůjčených zařízeních poskytovatele umístěných u uživatele ode dne jejich převzetí do doby jejich odstranění pracovníky poskytovatele při zrušení služby nebo ukončení smlouvy.
7.6. Uživatel není oprávněn při využívání služeb jakýmkoliv způsobem zasahovat do zařízení v síti Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit jejich funkci nebo nastavení.
7.7. Uživatel nesmí umožnit použití zapůjčených zařízení u něj umístěných třetími osobami (vyjma zaměstnanců, rodinných příslušníků apod.) bez souhlasu poskytovatele.
7.8. Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obtěžování třetích stran, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (spam) nebo jiných dat. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem (hacking).
7.9. Uživatel není oprávněn poskytovat bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele služby Poskytovatele třetím osobám, pokud k tomu není oprávněn dle Zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a nemá písemný souhlas Poskytovatele.
7.10. Uživatel smí při užívání služeb Poskytovatele používat pouze Poskytovatelem schválená zařízení fungující dle standardů IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac a takové softwarové vybavení, které nenarušují provoz služeb Poskytovatele a zákonem chráněná práva třetích osob.
7.11. Uživatel smí při užívání služeb Poskytovatele používat jen konfigurační parametry přidělené Poskytovatelem.
7.12. Uživatel je povinen Řádně a včas platit cenu za poskytnuté Služby a to ve výši platné v době poskytnutí Služby.
7.13. Uživatel je povinen zajistit, aby telekomunikační zařízení, která připojuje k zařízením Poskytovatele, splňovala podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy. Uživatel odpovídá za škody, které vzniknou Poskytovateli nebo třetím osobám v důsledku činnosti zařízení, která Uživatel připojil k zařízením Poskytovatele.
7.14. Uživatel je povinen umožnit Poskytovateli přístup k jeho zařízením, která se nacházejí v prostorách Uživatele.
7.15. Uživatel je povinen neprodleně oznámit Kontaktní osobě Poskytovatele veškeré závady a vady, které se vyskytly při poskytování Služby.
7.16. Uživatel je povinen předkládat na základě žádosti Poskytovatele takové informace, které umožní spolehlivě ohodnotit jeho důvěryhodnost a schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.
7.17. Uživatel je povinen neprodleně písemně nebo emailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. informovat poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů uživatele a služeb uvedených ve smlouvě (změna jména, příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, telefonních čísel, IC, DIČ) a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. V případě porušení povinnosti Uživatele informovat písemně Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta bude vyúčtována Uživateli na nejbližším příštím vyúčtování poté, co se Poskytovatel dozví o porušení této povinnosti. V případě předání inkasní agentuře bude vymáhána společně s dluhem.7.18. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti Poskytovatele, jeho obchodních partnerů, dodavatelů, zaměstnanců a know-how, o kterých se při poskytování Služby dozví.
7.19. Uživatel nese veškeré možné riziko za škody vyplývající z ukládání a následného šíření informací obsažených na internetu.
7.20 Služba sjednaná na dobu určitou kde datum od a do kdy je sjednána v předávacím protokolu a která bude ukončená předčasně, a to z důvodů spočívajících na straně Uživatele, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli úhradu za předčasné ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání ve výši jedné pětiny součtu měsíčních plateb za Služby zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, či jedné pětiny součtu minimálního měsíčního plnění zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy, bylo-li minimální měsíční plnění sjednáno, a to včetně neúplných měsíců.                                                                                                                                                    7.21 V případě, že se Uživatel (dlužník) dostane do prodlení se splněním svého dluhu vůči Poskytovateli (věřitel) a věřitel předá dluh dlužníka k vymáhání třetí osobě (inkasní agentuře), je dlužník povinen uhradit věřiteli poplatek 1000,- Kč.
8.    
Cena poskytovaných Služeb a platební podmínky

8.1. Cena poskytovaných Služeb je stanovena jako částka bez DPH + zákonem dané DPH platné v zúčtovacím období dle Ceníku služeb, nebo dohodou. Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí v sídle společnosti Provozovatele a na internetové adrese: http://www.macronet.cz.
8.2. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli jen ceny dle platného ceníku v době poskytnutí Služby, nebo ceny dle uzavřené smlouvy a Uživatel je povinen platit takovou cenu Služby, která je podle Ceníku, nebo uzavřené smlouvy platná ke dni poskytnutí Služby.
8.3. Poskytovatel je oprávněn ceny služeb jednostranně měnit, je však povinen takovou změnu nejméně 30 dní předem uveřejnit v sídle společnosti, na svojí internetové adrese: http://www.macronet.cz a informovat zákazníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování a tuto skutečnost sdělit v jeho uživatelském rozhraní. V takovém případě má uživatel možnost ukončit smlouvu ke dni nabytí změny smlouvy, a to bez sankce, pokud nové podmínky nebude akceptovat. Právo odstoupit od smlouvy musí Uživatel uplatnit písemně ode dne doručení nových Všeobecných podmínek do dne nabytí účinnosti nových Všeobecných podmínek nebo Ceníku. Právo ukončit smlouvu bez  sankce nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo změny smlouvy vyvolané rozhodnutím správních orgánů.
8.4. Poskytovatel může u uzavřených smluv provést jednou za kalendářní rok úpravu ceny o inflaci, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž byla tato smlouva podepsána. Cena plnění dle této smlouvy bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad.
8.5. Změnu rozsahu poskytovaných služeb dle požadavků uživatele a tím i cenu za poskytované služby v případě uzavřených smluv je možno měnit pouze Dodatkem k uzavřené Smlouvě.
8.6. Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Vyúčtování služby se provede na základě ročního předpisu plateb (platebního kalendáře) nebo formou daňového dokladu. Částka je splatná, v případě platebního kalendáře, do 14. dne v měsíci, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění, nebo do splatnosti daňového dokladu, a to na účet poskytovatele.
8.7. Možnosti platby pro úhradu služeb jsou: Hotově v sídle společnosti, Bankovním převodem na účet Poskytovatele, složenkou.
8.8. Všechny vystavené faktury budou Uživateli přístupné jen přes jeho uživatelský účet na http://www.macronet.cz, nestanoví-li Smlouva jinak. I takto zaslané faktury mají náležitost daňového dokladu dle zvláštního právního předpisu.
8.9. Pokud Uživatel bude chtít zasílat faktury pozemní poštou, nebo požádá o jejich vytištění, bude mu účtována cena dle platného ceníku služeb.
8.10. Za Služby jednorázové povahy (např. instalační a zřizovací poplatky a ceny za jednorázové úkony) bude Poskytovatelem vystaven daňový doklad ihned po jejich provedení.
8.11. V případě, že Poskytovatel bude nabízet Služby, které budou placeny předem (tzv. předplacené služby), bude cena za tyto Služby zaplacena Uživatelem ještě před tím, než bude poskytnutí Služby realizováno.
8.12. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i cenu za více poskytnutých Služeb.
8.13. V případě, že Uživatel nezaplatí cenu za poskytnuté Služby ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Poskytovatel má právo požadovat po Uživateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s placením ceny za poskytnuté Služby. Uživatel nese veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek za Uživatelem.
8.14. Uživatel je oprávněn písemně požádat o vrácení části řádně a včas zaplacených úhrad ceny za Služby za období, ve kterém Služba nebyla poskytována vůbec nebo byla poskytována v menším rozsahu, než je uvedeno ve Smlouvě. Lhůty a způsob vyúčtování přeplatků jsou specifikovány níže. Neposkytne-li Uživatel součinnost při odstranění závad majících za následek úplné nebo částečné neposkytnutí Služeb, není oprávněn požadovat vrácení poměrné části zaplacené ceny.
9.    
Omezení, pozastavení a ukončení poskytování Služeb

Poskytovatel má právo pozastavit nebo omezit poskytování Služeb v následujících případech:
9.1. Je-li jeho možnost poskytovat sjednané Služby omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat nebo jí zabránit.
8.3. Poskytovatel je oprávněn ceny služeb jednostranně měnit, je však povinen takovou změnu nejméně 30 dní předem uveřejnit v sídle společnosti, na svojí internetové adrese: http://www.macronet.cz a informovat zákazníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování a tuto skutečnost sdělit v jeho uživatelském rozhraní. V takovém případě má uživatel možnost ukončit smlouvu ke dni nabytí změny smlouvy, a to bez sankce, pokud nové podmínky nebude akceptovat. Právo odstoupit od smlouvy musí Uživatel uplatnit písemně ode dne doručení nových Všeobecných podmínek do dne nabytí účinnosti nových Všeobecných podmínek nebo Ceníku. Právo ukončit smlouvu bez  sankce nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo změny smlouvy vyvolané rozhodnutím správních orgánů.
9.3. Za podmínek uvedených v odstavci 9.2., je-li Uživatel v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby, nebo na nezbytně nutnou dobu, porušuje-li Uživatel svoje povinnosti podle této Smlouvy.                                                 
9.4. V případě, že Uživatel podstatně poruší smlouvu.                          9.5. Pokud uživatel řádně neuhradí 2 po sobě jdoucí vyúčtování ceny, tj.  ve lhůtě splatnosti, nebo 3 vyúčtování v průběhu smluvního vztahu, poskytovatel může smluvní vztah ukončit.  9.6 Smluvní vztah může poskytovatel ukončit i v případě, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje.
               
10.    
Podstatné porušení Smlouvy

10.1. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje situace, kdy Poskytovatel není schopen zřídit nebo zajistit požadovanou Službu dle Smlouvy a Všeobecných podmínek.
10.2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje:
10.3. Prodlení Uživatele se zaplacením Ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 15 (patnáct) dnů.
10.4. Poskytnutí nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby.
10.5. Opakované, a i po upozornění pokračující, používání poskytované Služby nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami nebo platnými právními předpisy.
10.6. Odepření přístupu Poskytovatele k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy.
10.7. Neodpojení zařízení Uživatele od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Uživatel k tomuto odpojení Poskytovatelem vyzván.
10.8. Opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně. Případ, kdy Uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.
11.    
Vznik a zánik Smlouvy

11.1. Smlouva je uzavírána v písemné podobě a je platná od okamžiku, kdy je podepsána Oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně. Převod práv a povinností Uživatele ze Smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem Poskytovatele.
11.3. Smlouva zaniká:
11.3.1. Písemnou dohodou Smluvních stran.
11.3.2. Uplynutím sjednané výpovědní doby, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě, že ve Smlouvě není výpovědní doba sjednána, je výpovědní doba 30 dnů a začíná běžet den po dni doručení výpovědi druhé straně.
11.3.3. Výpověď musí být učiněna písemně.
11.3.4. Odstoupením z důvodu podstatného porušení Smlouvy.
11.4. Účinky odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné prohlášení oprávněné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy doručeno Smluvní straně, která Smlouvu podstatným způsobem porušila. V případě, kdy by se druhý účastník bránil převzetí pošty anebo tuto i z jiných důvodů nepřejímal na adrese ve Smlouvě uvedené, platí, že je oznámení o odstoupení doručeno uplynutím 10. dne po prokázaném doporučeném odeslání na adresu účastníka uvedenou v záhlaví Smlouvy.
11.5. Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit Poskytovateli veškerá poskytnutá technická zařízení a přestat užívat práva, která od Poskytovatele obdržel za účelem řádného poskytování Služby podle Smlouvy. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny, za kterou Poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil. Pokud ani poté (tedy po vyúčtovaní a / nebo zaplacení smluvní pokuty) zařízení Poskytovateli nevrátí anebo neumožní jeho demontáž a přemístění, je povinen Uživatel zaplatit Poskytovateli dle jeho vyúčtování pořizovací cenu těchto technických zařízení, která se okamžikem zaplacení stanou vlastnictvím Uživatele.
11.6. Veškeré pohledávky a závazky peněžité povahy vyplývající ze Smlouvy budou mezi Smluvními stranami vyrovnány nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po ukončení Smlouvy.
11.7. Poskytovatel musí Uživatele informovat způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.                                 11.8 V případě, že je smluvní vztah se spotřebitelem uzavřen na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců, přičemž poskytovatel je povinen umožnit uživateli uzavření smlouvy i na dobu nejvýše 12 měsíců, čímž není vyloučena možnost uzavření smlouvy na delší dobu v případě, že o to uživatel požádá.
12.    
Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby, odpovědnost za škodu

12.1. Pokud je závadou na zařízení sítě Poskytovatele přerušeno poskytování služeb Uživateli v jednom dni po dobu delší než 12 hodin od nahlášení této závady Uživatelem, má Uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu dvacetinu. Pokud by služba byla závadou na zařízení sítě Poskytovatele nedostupná Uživateli více než deset dní v jednom kalendářním měsíci, snižuje se měsíční cena v plné výši. Jiná náhrada např. náhrada škody a ušlého zisku nemůže být poskytnuta.
12.2. Snížení nebo vrácení příslušné částky je Uživatel povinen uplatnit písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu obchodního oddělení Poskytovatele, nejpozději však do 15 dnů od posledního dne trvání závady.
12.3. Uživatel je oprávněn u Poskytovatele uplatnit právo reklamace na vyúčtování nebo na poskytovanou službu, a to bez zbytečného odkladu jakoukoliv prokazatelnou formou obsahující identifikační údaje Uživatele, číslo Smlouvy a popis reklamovaných vad v případě závady.
12.4. V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele za podmínek uvedených níže.
12.5. Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu jen těch Služeb, které poskytuje v souladu s příslušnou Smlouvou, a to v případě, že:
12.5.1. Smluvně dohodnutá Služba nebyla poskytnuta v kvalitě podle Smlouvy nebo příslušných předpisů, nebo že za Službu nebyla účtována cena v souladu s platným Ceníkem nebo Smlouvou.
12.6. Reklamace může být uplatněna v případě, že je namítáno špatné vyúčtování ceny za poskytnou Službu nebo nedostatky ve způsobu poskytování Služby.
12.7. Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou Službu, má Uživatel právo reklamovat vyúčtování ceny za Službu do 2 (dvou) měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak toto právo zanikne.
12.8. Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (zpravidla do 15 (patnácti) dnů) maximálně však do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby..
12.9. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace.
12.10. Uživatel má právo na vrácení přeplatku nebo na vrácení zaplacených cen Služeb na základě kladně vyřízené Reklamace a Poskytovatel má povinnost tyto zaplacené částky vrátit:
12.10.1. Formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení Reklamace.
12.10.2. Ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení Reklamace Uživatele, pokud s Uživatelem nebylo dohodnuto jinak.
12.10.3. Pokud nebyla úhrada ceny Služeb provedena, zrušením původního vyúčtování a vydáním vyúčtování opraveného na základě Reklamace.
12.11. O stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby pojednává (vyhláška č. 135/2012 Sb., ČTÚ ze dne 20. dubna 2012).
12.12. Odpovědnost za škodu a práva z odpovědnosti za vady se jinak řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li mezi stranami dohodnuto jinak (je-li Uživatel podnikatelem ve smyslu zvláštních právních předpisů, pak může být na místo Občanského zákoníku dohodnuto ve Smlouvě užití Obchodního zákoníku).
13.    
Řešení sporů a rozhodné právo

13.1. Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
13.2. Pokud nedojde k řešení podle čl. 13.1, budou všechny spory vznikající z těchto Všeobecných podmínek a v souvislosti s ním rozhodovány s konečnou platností u Českého telekomunikačního úřadu(https://www.ctu.cz/ Mírové náměstí 3097/37400 01 Ústí nad Labem), Finančního arbitru (https://www.finarbitr.cz/cs/ Legerova 1581/69 110 00 Praha 1), ČOI (https://www.coi.cz/ Prokopa Diviše 1386/6 400 01 Ústí nad Labem)  a Soudu.
13.3. Toto ustanovení (Rozhodčí doložka), neplatí pro případ uplatnění práv Poskytovatele na zaplacení Ceny Služby. Pro ten případ Strany, které jsou v obchodním vztahu (Uživatel je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající na základě zvláštních právních předpisů) v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost soudu dle sídla Poskytovatele (Prorogace).
14.    
Společná ustanovení

14.1. Poskytovatel je oprávněn s údaji a informacemi o Uživateli nakládal pouze v souladu s platným právním řádem ČR.
14.2. Poskytovatel nesmí zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě souhlasu Uživatele.
14.3. Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto Všeobecné podmínky, je však povinen oznámit to nejméně 1 (jeden) měsíc předem. Oznámení o změně Všeobecných podmínek se děje uveřejněním v sídle Poskytovatele a také na jeho internetové adrese: http://www.macronet.cz.
        15.
Možnosti využití jednotlivých tarifů.
Macronet 1000 internetové připojení, se kterým se dostanete jak na web, tak do svých emailů, icq, facebooků a dalších aplikací. Pro nenáročné uživatele, dostačující spojení s okolním světem za velmi příznivou cenu.
Macronet 2000 tarif, který Vám umožní v pohodové brouzdání po internetu, hraní her, využívání komunikačních aplikací jako je Skype, TeamSpeak, Ventrilo a další....
Macronet 4000 s tímto tarifem můžete bez problémů stahovat brouzdat po síti, komunikovat se svými přáteli, hrát on-line hry a využívat náročné aplikace v síti internet.
Macronet 6000 Pro náročné uživatele, kteří chtějí mít rychlé připojení k síti internet, stahovat velký objem dat, ať už z internetu nebo ftp serverů. Využívat velmi náročné aplikace, které potřebují velmi rychlé připojení.
Na naše služby není aplikován FUP omezující přenosové rychlosti, nejste tudíž omezováni množstvím stažených dat. Agregace připojení je 1:4.

16.                                            Služby a připojení
16.1 Poskytovatel je oprávněn různým Uživatelům poskytovat různou úroveň Služeb, a to v závislosti na splnění objektivních kritérií (např. objem poskytnutých Služeb, počet uzavřených Smluv, délka trvání Smlouvy atd.), měnit rozsah, kvalitu, podmínky a ceny jednotlivých Služeb, a to zejména z důvodu zavedení nových Služeb, zkvalitnění Služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, vývoje nových technologií. Poskytovatel je také oprávněn ukončit poskytování dosavadních Služeb, které se však v takovém případě zavazuje nahradit Službami obdobnými, bude-li to technicky a ekonomicky možné.                                                   16.2 Minimální rychlost stahování i odesílání dat je taková, kterou Poskytovatel garantuje jako nejnižší v běžném provozu. Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany Poskytovatele, jako jsou například nutné opravy, upgrade sítě. Dále tvoří výjimky veškeré zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie. Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení poskytovatele.  Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá. Tato rychlost je definována jako podíl množství stažených či vložených dat a příslušného časového úseku, ve kterém je služba poskytována. Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací, prodejem nebo dodáním dané služby Tato rychlost je obvykle shodná s rychlostí maximální.
Faktory ovlivňující rychlost internetu: kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů, použitý typ koncového hardwaru a softwaru, sdílení přístupu mezi více uživateli aktivní provoz jiné služby, (VOIP, IPTV, Torrent, Sharing, P2P, Direct Connect atd.) který využívá Vaší dostupnou rychlost připojení z Vaší strany, faktory, které jsou mimo vliv Macronet CZ a.s.
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje odchylka spočívající v poklesu rychlosti stahování či odesílání pod 25 % rychlosti uvedené v předávacím protokolu, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut kdy Úřad při posuzování výkonu služby formou vlastního kontrolního měření bude provádět měření v časovém úseku maximálně 24 hodin. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat považuje Úřad takovou odchylku, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.
17.
Závěrečná ustanovení

17.1. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.
17.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.
17.3. Veškerá komunikace týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, která může mít vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být zásadně vedena v písemné formě. Smluvní strany jsou vždy povinny uvést také číslo Smlouvy. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta ověřená podle zvláštních právních přepisů (digitální popis). Pokud je zaslána elektronickou poštou bez ověření digitálním podpisem, musí být následně potvrzena písemnou formou ve lhůtě do 7 dnů od odeslání elektronické pošty. Jednostranné úkony smluvních stran, při kterých nebyla dodržena písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. Poskytovatel dle vlastního uvážení nemusí trvat na písemné formě komunikace. V případě, že obě smluvní Strany budou mít zřízeny datové schránky, je za písemné považováno i takové podání, které je řádně doručeno do datové schránky druhé Strany, pro tento případ musí Strany uvést ve Smlouvě svou Datovou schránku nebo v průběhu Smlouvy poskytnout pro ni příslušné přístupové podklady (údaje).
17.4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018 Ve vztahu ke stávajícím smlouvám uzavřeným před účinností těchto obchodních podmínek nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2018.